REGULAMINY


Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka udostępnia zbiory:
  a) na miejscu w czytelni: nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji i obsługi;
  b) poprzez indywidualne wypożyczenia na zewnątrz: nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom administracji i obsługi.
 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów jest karta biblioteczna. Karta czytelnika jest bezpłatna. Nie wolno jej przekazywać inne osobie. W przypadku zgubienia, zniszczenia karty należy powiadomić bibliotekę.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu, jeśli te materiały nie są potrzebne innym czytelnikom.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, realizujący projekty edukacyjne mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 5. Książki z księgozbioru podręcznego, zbiory specjalne są do wykorzystania na miejscu w wypożyczalni, w czytelni lub innej pracowni szkolnej. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych mogą być wypożyczone do domu, pod warunkiem zwrotu następnego dnia.
 6. Czytelnik może złożyć zamówienie na potrzebną książkę lub inny dokument oraz ma możliwość rezerwacji dokumentów po zalogowaniu się na swoje konto.
 7. Książki i inne materiały biblioteczne należy zwrócić do biblioteki na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 8. Maturzyści zwracają książki i inne materiały biblioteczne na 3 tygodnie przed uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły.
 9. Za książki wypożyczone do klasopracowni odpowiadają materialnie opiekunowie gabinetów.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 11. Za zagubioną książkę czytelnik kupuje taką samą lub inną odpowiednią dla biblioteki o wartości nie niższej niż wartość książki zagubionej.
 12. Podczas pracy w bibliotece z wykorzystaniem zbiorów na miejscu należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.
 13. W wypożyczalni i czytelni nie korzysta się z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 14. Wierzchnie okrycie, torby, plecaki należy zostawić w szafce.
 15. W bibliotece nie można jeść ani pić- to mogłoby być niebezpieczne dla zbiorów i sprzętów bibliotecznych.
 16. W ostatnim miesiącu roku szkolnego czytelnicy, którzy rozliczyli się z biblioteką, mogą wypożyczyć książki na okres wakacji letnich.
 17. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Regulamin czytelni

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do wpisania się do zeszytu odwiedzin.

3. Z kserokopiarek mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

5. Wszelkie usterki związane z komputerami należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

6. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów.

7. Obowiązuje zakaz korzystania ze stron społecznościowych, np.: Facebook, Instagram, itp.

8. Czytelnik może korzystać samodzielnie z udostępnionych czasopism.

9. W czytelni obowiązuje cisza.


Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

 1. Zgodnie z art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811) regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zwany dalej Regulaminem określa:
  a) tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na stan biblioteki ZSO w Żorach;
  b) szczegółowe warunki wypożyczania i korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów;
  c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 

Biblioteka – biblioteka szkolna w ZSO w Żorach.

 

Dotacja – dotacja celowa zgodnie z art. 22ae ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811).

 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności

 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną

 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

 

Rodzic – rodzic lub prawny opiekun ucznia.

 

Szkoła – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Żorach.

 

Uczeń – uczeń Szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

 1. Każdy Uczeń oraz jego Rodzic są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do zawartych w nich postanowień.
 2. Podręczniki i  materiały edukacyjne  zakupione przez Szkołę w ramach dotacji, stanowią własność Szkoły i zostają przekazane Bibliotece na podstawie stosownego protokołu.
 3. Materiały ćwiczeniowe zakupione przez Szkołę w ramach dotacji, stanowią własność ucznia i zostają  przekazane uczniowi.
 4. Podręczniki oraz materiały edukacyjne winny  być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 5. Do wypożyczania podręczników i  materiałów edukacyjnych są uprawnieni wszyscy Uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
 6. Biblioteka nieodpłatne wypożycza Uczniom podręczniki i  materiały edukacyjne oraz przekazuje Uczniom materiały ćwiczeniowe na podstawie list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 7. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego.
 8. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 15 czerwca danego roku szkolnego.
 9. Materiały ćwiczeniowe przekazuje się Uczniom bez obowiązku zwrotu tychże.
 10. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przed upływem ustalonego terminu.
 11. Procedura wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych:
  a) we wrześniu Wychowawca klasy zgłasza się z uczniami do  Biblioteki po podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy;
  b) Uczeń, w obecności  Wychowawcy – składa podpis na protokole lub protokołach, potwierdzając przekazanie mu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Bibliotekę;
  c) Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać Uczniów i Rodziców z regulaminem oraz poinformować Uczniów i Rodziców o Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Szkoły, a także do wglądu w Bibliotece;
  d) Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a ewentualnie uszkodzenia natychmiast zgłosili Wychowawcy.
 12. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:
  a) przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek;
  b) Uczeń (lub jego Rodzic) ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki;
  c) zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach  oraz materiałach edukacyjnych;
  d) wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki i materiały edukacyjne, tj. powycierać wszystkie wpisy dokonane ołówkiem, podkleić,  a następnie oddać do Biblioteki wszystkie wypożyczony podręczniki oraz materiały edukacyjne.
 13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, zrezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 14. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, uszkodzenia bądź zniszczenia, Rodzice są zobowiązani do zakupu lub zwrotu kosztów nowego podręcznika
 15. W przypadku braku zwrotu podręczników  lub materiałów edukacyjnych w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może zażądać od Rodziców Ucznia pokrycia kosztów zakupu tychże.
 16. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 17. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.